Adatvédelmi nyilatkozat

Nyugvópont Pszichológiai Rendelő

Udvari Judit — továbbiakban Adatkezelő — nyilatkozata az adatok kezeléséről:

Jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján teszek eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek, melynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.


I. AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő

Udvari Judit, a Nyugvópont Pszichológiai Rendelő tulajdonosa
Székhely: 1072, Budapest, Jósika u 12. 1/1
E-mail cím: kapcsolat@nyugvopont.hu
Weboldal: nyugvopont.hu

A nyugvopont.hu honlapon található kapcsolat@nyugvopont.hu email-címen vagy a honlapon feltüntetett telefonszámon keresztül érintett személyek adatait, nem adom tovább harmadik személy részére.

Biztosítom az érintetteket arról, hogy adataikat semmilyen más célra nem használom fel, kivéve, ha más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulásukat adták.

A kapcsolatfelvétel során az érdeklődők/jelentkezők e-mail címe, neve, telefonszáma bekerül levélküldő adatbázisomba.

Természetesen bármikor, korlátozás nélkül igényelheti bármely érintett személy, hogy a nevét, telefonszámát, email címét töröljem az adatbázisomból.


II. ADATKEZELÉS TÍPUSAI, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Érintettek adatainak kezelése

Adatkezelés célja: a főtevékenység ellátásával kapcsolatos érintettek adatainak kezelése

Érintettek köre: konzultációra bejelentkező érdeklődők

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződéskötés

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. A számlán megadott adatokat a Számviteli törvény által előírtak miatt 8 évig nem lehet törölni.

A kezelt adatok köre

Visszahívás kérésnél: név, e-mail cím, telefonszám

Online foglalás esetén: név, e-mail cím, telefonszám

Számlázásnál: név, lakcím, bankszámlaszám (átutalással történő fizetés esetén), vagy cégnév, székhely, adószám, bankszámlaszám, adószám

Konzultáció közben készített jegyzetek: bármely, a kezelés közben felmerülő, a kezelés szempontjából fontos, főként szenzitív adatokat tartalmazhatja, pl. egészségügyi állapot, szexuális érdeklődés, politikai, felekezeti hovatartozás stb. Ezen jegyzeteket minden ügyfél esetében külön aktában tárolom, amelyek fizikai biztonságára kiemelt figyelmet fordítok.


III. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Én, Udvari Judit, a Nyugvópont Pszichológiai Rendelő tulajdonosa, a központ nevében kijelentem, hogy egyéni vállalkozóként nincs alkalmazottam, a központban dolgozó szakemberek alkalmazotti viszonyban nem állnak velem, így az adatokat csak én kezelem. Tájékoztatom, hogy online foglalás esetén a kiválasztott szakember is látni fogja az Ön által megadott adatokat (nevét, e-mail címét és telefonszámát, illetve a megjegyzés rovatba írt egyéb adatokat, információkat). Továbbá azt is kijelentem, hogy a személyes adatok védelme és azok kezelése az itt dolgozó szakemberek saját felelőssége, azokért külön felelősséget a Nyugvópont Pszichológiai Rendelő tulajdonosa nem vállal.


IV. AZ ÖN JOGAI

Hozzáférési jog

Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velem, és személyes adatait e-mailben elküldöm.

Hordozhatósághoz való jog

Amikor automatikus úton dolgozom fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjam Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számomra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog

Jogában áll bármely, általam kezelt, feldolgozott személyes adatait törltetni. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek, pl. a számlák esetén a Számviteli törvény).

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján

Joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése, feldolgozása ellen jogos érdekes alapján. Ezek után nem folytatom tovább a személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően saját jogos érdekemet bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A korlátozás joga

Joga van kérelmezni, hogy korlátozzam személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között

Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

Ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha nekem már nincs szükségem a személyes adataira, de a jogi kár- és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartanom azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

A fenti jogokra vonatkozó kérelmeket erre az e-mail címre küldheti: kapcsolat@nyugvopont.hu.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait helytelenül kezelem, vagy dolgozom fel, lépjen velem kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Eljárási szabályok

Igyekszem indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha nem tennék intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítom. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatok fel, vagy megtagadhatom a kérelem alapján történű intézkedést.

Minden olyan címzettet tájékoztatok az általam végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, aki, illetve amely a személyes adatát velem közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátom. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatok fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátom rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy – ha van – az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Előfordulhat, hogy frissítenem kell az Adatvédelmi nyilatkozatomat. Erre az esetre fenntartom a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatomat egyoldalúan megváltoztassam. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a nyugvopont.hu weboldalon. Az Adatvédelmi nyilatkozatom jelentős változásairól, például a személyes adatok feldolgozásának okairól, vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítem az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.


V. A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁRA LÁTOGATÓK ADATAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, SÜTIK (COOKIE)

A honlapomon tett látogatások során egy vagy több cookie, apró információcsomag kerül a honlapot meglátogató személy számítógépére, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával,- amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapomon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. Személyes adatkezelést e körben nem folytatok.

COOKIE-K használata, REMARKETING CÍMKÉZÉS

A honlapomon tett látogatások során a honlap egy vagy több cookie-t, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezek a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén jutnak el a látogató számítógépére. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolja, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenít meg a felhasználónak külső szolgáltatók, közöttük a Google, partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.